Javne nabavke

Osnovni propisiKo je naručilacPredmet ugovora o javnoj nabavciNačela javne nabavkeVrste postupaka javne nabavkeOglasi o javnoj nabavciUslovi za učešće u postupku javne nabavkeVrste kriterijuma za dodelu ugovoraRokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu pravaTakse i troškovi zahteva za zaštitu pravaOdluka Republičke komisije za zaštitu prava

Zakonodavni okvir sistema javnih nabavki u Republici Srbiji zasniva se na Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), koji je u primeni od 1. aprila 2013. godine, kao i na donetim podzakonskim aktima.

Ovim zakonom uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

Akti koje je donela Vlada Republike Srbije:

 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 97/15),
 • Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, broj 93/15),
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, broj 12/15),
 • Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS”, br. 82/14 i 41/15),
 • Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavki („Službeni glasnik RS”, broj 56/14).

Podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke:

 • Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu određivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki („Službeni glasnik RS”, broj 83/15),
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS”, broj 86/15),
 • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišLjenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS”, br. 29/13 i 83/15),
 • Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS”, broj 83/15),
 • Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca („Službeni glasnik RS”, broj 83/15),
 • Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobLjavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 77/14 i 83/15),
 • Pravilnik o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS”, broj 29/13),
 • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 29/13).

Podzakonski akti koje je donelo Ministarstvo finansija i privrede:

 • Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS”, broj 33/13),
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS”, broj 75/13).