Carinski sistem

Osnovni propisiCarinska tarifa Stavljanje robe u carinski postupakPojednostavljeni carinski postupciPravila o poreklu robeCarinske povlastice
  • Carinski zakon (Sl.glasnik RS br. 18/2010, 111/2012, 29/2015)
  • Zakon o carinskoj tarifi (Sl.glasnik RS br. 62/05, 61/07, 5/09)
  • Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (Sl.glasnik RS br.  93/10, 63/13, 145/14, 95/15, 44/16)
  • Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina (Sl.glasnik RS br. 48/2010, 74/2011, 63/2013)
  • Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2016. godinu (Sl.glasnik RS br. 98/15, 50/16)