Slobodne zone

Osnovni propisiPogodnosti za ulaganjeSlobodne zone u Srbiji
  • Zakon o slobodnim zonama ( Službeni glasnik RS br. 62/2006)
  • Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone (Službeni glasnik RS br 69/2006)
  • Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (Službeni glasnik RS br.93/2010)

Definisanje:Zakonom o slobodnim zonama uređuju se uslovi za određivanje područja i rad slobodne zone, delatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni, uslovi za obavljanje tih delatnosti i uslovi za predstanak rada slobodne zone, kao i osnivanje, pravni status i nadležnost Uprave za slobodne zone.

Slobodna zona je deo teritorije Republike Srbije  koji je posebno ograđen i označen, na kome se obavljaju delatnosti pod tačno utvrđenim uslovima.U slobodnim zonama se obavljaju  različite delatnosti i primenjuje stimulativni režim poslovanja koji se prvenstveno ogleda  u povlašćenom carinskom tretmanu, poreskim oslobađanjima i sa pojednostavljenom administrativnom procedurom.

Osnivač slobodne zone je organ lokalne samouprave, privredno društvo, odnosno preduzetnik, koji je doneo odluku ili zaključio ugovor sa drugim osnivačem o osnivanju slobodne zone.

Korisnik zone  je svako pravno i fizičko lice koje obavlja delatnost u zoni.Korisnici slobodne zone mogu biti osnivač zone,privredno društvo za upravljanje zonom, kao i druga domaća i strana pravna i fizička lica. Korisnik zone može obavljati proizvodnju ili pružati usluge u skladu sa važećim propisima.

Privredno društvo za upravljanje zonom je privredno društvo koje obezbeđuje uslove za nesmetano obavljanje svih delatnosti u zoni.

Slobodna zona se osniva donošenjem odluke nadležnog organa lokalne samouprave, privrednog društva, odnosno preduzetnika ili zaključenjem ugovora  o osnivanju zone između organa lokalne samouprave i privrednog društva, odnosno preduzetnika.

Na zahtev privrednog društva koje upravlja  slobodnom zonom Vlada Republike Srbije donosi akt kojim se određuje područje slobodne zone.Područje slobodne zone je zemljište koje je određeno katastarskim parcelama i iskazano površinom u odgovarajućim mernim jedinicama.

Upravi za slobodne zone pri Ministarstvu finasija, privredno duštvo za upravljanje slobodnom zonom jednom godišnje dostavlja izveštaj o poslovanju korisnika u zoni za proteklu poslovnu godinu.