Poreski sistem

Struktura poreskog sistemaPorez na dobitPorez na dodatu vrednostAkcizePorez na imovinuPorez na dohodak građanaDoprinosi za obavezno socijalno osiguranje

 

Imajući u vidu 3 osnovna objekta oporezivanja u poreskom sistem jedne zemlje (tj. potrošnju, dohodak i imovinu), poreski sistem Republike Srbije je struktuiran na sledeći način:

 

Potrošnja kao poreski objekat, koji uključuje sledeće poreske oblike:

  • PDV (kao opšti porez na potrošnju)
  • Akciza (kao porez na potrošnju tačno određenih dobara npr. duvanskih proizvoda)

 

Dohodak kao poreski objekat, koji uključuje sledeće poreske oblike:

  • porez na dobit preduzeća;
  • porez na dohodak građana;

 

Imovina kao poreski objekat, koji uključuje sledeće poreske oblike:

  • porez na imovinu “u statici”,
  • porez na nasleđe i poklon,
  • porez na prenos apsolutnih prava,
  • Porezi na upotrebu, držanje dobara

Iako doprinosi za obavezno socijalno osiguranje ne predstavljaju poreski prihod budžeta, jer se isti uplaćuju fondovima, dati su u okviru pregleda poreskog sistema, jer predstavljaju vrtu javnih prihoda i „poreskog troška“ poreskog obeznika u širem smislu.

Porez na dohodak građana nije jedinstven-inokosni poreski oblik (gde bi se jednim poreskim oblikom obuhvatile sve vrste prihoda) već predstavlja skup nekoliko „mini poreza“ gde je svaka vrsta dohotka oporezovana posebnim „mini porezom“ (npr. zarade se oporezuju porezom na zarade, prihodi od poljoprivrede i šumarstva porezom na prihode od poljoprivrede i šumarstva, dividende i kamate porezom na prihode od kapitala itd.). Pored navedenih poreza koji se plaćaju u momentu ostvarivanja prihoda, Zakon o porezu na dohodak građana predviđa i posebni, dodatni, godišnji porez na dohodak građana (ukoliko ukupan neto prihod fizičkog lica u jednoj kalendarskoj godini pređe neoporezivi iznos). U 2016. godini neoporezivi iznos dohodka za godišnji porez iznosio je RSD 2.885.064,00  dinara.