Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Centar za edukaciju

O CentruKalendar seminaraOSIGURANjESTRUČNE OBUKE SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA BILTEN EDUKACIJA INFOKontaktLEAN SIX SIGMAUPITNIK ZA PREDSTAVNIKE PRIVREDE - RODOSINFORMACIJE

  

Centar za edukaciju Privredne komore Srbije osnovan je 2002. godine sa zadatkom da privrednicima omogući savremenu i kontinuiranu poslovnu edukaciju. Centar je stekao ime, prepoznatljiv je po aktuelnim temama, renomiranim predavačima i primenljivim znanjima i veštinama.

Unapređenje postojećih i sticanje novih znanja, veština i kompetencija kao i neprekidan lični i profesionalni razvoj deo su misije Centra za edukaciju u afirmisanju koncepta celoživotnog učenja. Poslovna edukacija je suštinski uslov povećanja intelektualnog kapitala i profitabilnosti poslovanja svakog privrednog subjekta. Fokusirani smo na specijalističku obuku naših klijenata, koristeći praktično upotrebljiva znanja i veštine uz poštovanje principa učenja i usavršavanja tokom celog života. U proteklom periodu realizovali smo preko 900 različitih seminara koje je pohađalo preko 20.000 privrednika.

Prednost Centra u odnosu na slične institucije i organizacije, čini neposredna saradnja sa poslovnom zajednicom i  kreiranje novih i aktuelnih obrazovnih programa na osnovu iskazanih potreba privrede. Seminari, obuke i radionice izvode se u malim grupama, kako bi se omogućila interakcija između polaznika i predavača. Sa renomiranim predavačima, kroz simulacije realnih situacija i iznalaženjem praktičnih rešenja, na seminarima, obukama i radionicama stiču se primenljiva znanja.

Privredna komora Srbije je među prvima sertifikovana od strane Societte Generale de Surveillance-SGS (najveće svetske organizacije za kontrolu, ispitivanje, monitoring i sertifikaciju) o usaglašenosti upravljanja procesima rada sa standardom ISO 9001:2008. Sertifikat je zvanična potvrda sposobnosti Privredne komore Srbije da pruži vrhunsku uslugu poslovne edukacije o aktuelnim temama prema očekivanjima i potrebama klijenata.

Organizujemo:

  • informativno-instruktivne, specijalističke i ekskluzivne komercijalne seminare i druge oblike poslovne edukacije privrednika u oblasti opšteg menadžmenta i preduzetništva, upravljanja projektima, položaja privrednih društava u sistemu, korporativnog upravljanja i zakonskih rešenja, razvoja ljudskih resursa, poslovne komunikacije, liderstva, motivacije zaposlenih i savremene korporativne kulture, finansija i računovodstva, standarda kvaliteta, informacionih tehnologija...;
  • In –house obuke prema specifičnim zahtevima firmi;
  • nekomercijalne seminare, tematske okrugle stolove, panele i druge oblike prenošenja stručnih i aktuelnih poslovnih informacija i znanja privrednicima na osnovu donetih zakona i drugih privrednih mera;