Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Centar za edukaciju

Profesionalni upravnik - informacije

ZAKON O STANOVANjU I ODRŽAVANjU ZGRADA

 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)

 

PROFESIONALNI UPRAVNIK

  • zakon uređuje pitanja upravljanja i održavanja za ZGRADE SVIH NAMENA (stambene, stambeno-poslovne, poslovne) i odgovornost vlasnika svih zgrada (u javnoj i privatnoj svojini) i porodičnih kuća
  • u stambenim zgradama upravljanje vrši STAMBENA ZAJEDNICA a u poslovnim zgardama UDRUŽENjE vlasnika posebnih delova, preko organa SKUPŠTINE i UPRAVNIKA (za udruženja ZASTUPNIKA )
  • Stambena zajednica je organizacija svih vlasnika posebnih delova (stan, poslovni prostor, garaža, garažno mesto ili garažni boks) stambene ili stambeno-poslovne zgrade
  • stambena zajednica može odlučiti da za poslove upravljanja angažuje

UPRAVNIKA ILI PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

 

PROFESIONALNI UPRAVNIK

Poslovi upravljanja mogu biti povereni profesionalnom upravniku:

 1) odlukom stambene zajednice

2) odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u slučaju prinudne uprave

  3) ili pravilima vlasnika

Skupština stambene zajednica može u svakom trenutku odlučiti da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika.

Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja.

Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključuje lice koje za to ovlasti stambena zajednica i zastupnik organizatora profesionalnog upravljanja.

Ugovor se zaključuje u pisanoj formi na određeno ili neodređeno vreme.

Ugovor zaključen na neodređeno vreme može otkazati svaka strana sa otkaznim rokom od jednog meseca.

Stambena zajednica ima pravo da izabere lice koje angažuje organizator profesionalnog upravljanja za profesionalnog upravnika, kao i da određeno lice prestane da obavlja poslove profesionalnog upravnika.

Naknada za poslove profesionalnog upravljanja isplaćuje se organizatoru profesionalnog upravljanja, a on izmiruje obaveze plaćanja naknade prema profesionalnom upravniku.

ORGANIZATOR PROFESIONALNOG UPRAVLjANjA

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu se baviti privredna društva ili  preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja) angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima bar jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom koje je upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.

Fizičko lice stiče kvalifikaciju profesionalnog upravnika ako:

1) ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

2) položi ispit (koji organizuje PKS) za profesionalnog upravnika i stekne licencu u skladu sa ovim zakonom;

3) upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Fizičko lice ne može da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja zgradom. Ono mora da radi u privrednom društvu – organizatoru profesionalnog upravljanja, da osnuje svoju firmu ili da se registruje kao preduzetnik.

Pre izdavanja licence ili obnavljanje licence, licencirani profesionalni upravnik je dužan da zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine i da primerak navedenog ugovora dostavi Privrednoj komori Srbije uz dokumentaciju potrebnu za dobijanje, odnosno obnavljanje licence u skladu sa ovim zakonom.

Licencirani profesionalni upravnik je dužan da nakon izdavanja, obnavljanja licence, Privrednoj komori Srbije najmanje jednom godišnje dostavlja važeću polisu osiguranja.

Godišnja suma osiguranja za ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti iznosi najmanje 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U registar profesionalnih upravnika ne može se upisati lice koje je osuđivano pravosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavljanje poslova profesionalnog upravnika.

Profesionalni upravnik briše se iz registra usled:

1) smrti;

2) na lični zahtev;

3) protekom roka od deset godina od dana upisa u registar, ako ne zatraži obnavljanje upisa;

 4) oduzimanja licence.

Licenca za profesionalnog upravnika se oduzima ukoliko:

1) propusti da jednom godišnje dostavi važeću polisu osiguranja

2) sud časti Privredne komore Srbije utvrdi da je učinio težu povredu profesionalnih standarda i normativa, odnosno etičkih normi ponašanja u obavljanju poslova profesionalnog upravnika i izrekne odgovarajuću meru društvene discipline organizatoru profesionalnog upravljanja koji je angažovao to lice;

3) u postupku pred nadležnim organima bude utvrđeno da je profesionalni upravnik svojim radom namerno, odnosno očiglednom nepažnjom naneo štetu tokom i u vezi sa obavljanjem posla profesionalnog upravnika.

PRIVREDNA KOMORA

Privredna komora Srbije ustanovljava i vodi registar profesionalnih upravnika koji je dostupan na njenoj internet strani, organizuje obuku i polaganje ispita za profesionalnog upravnika i:

1) utvrđuje profesionalna prava i dužnosti i etičke norme ponašanja članova u obavljanju poslova profesionalnog upravljanja;

2) po prethodno utvrđenoj ispunjenosti uslova, izdaje i oduzima licencu za profesionalnog upravnika;

3) organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede;

4) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Upis u registar profesionalnih upravnika vrši se na zahtev lica koje ispunjava uslove predviđene zakonom.

OBUKA ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Obuku za polaganje ispita organizuje Privredna komora Srbije[1]. Ova obuka je usklađena sa programom ispita prema Pravilniku o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika (''Sl. Glasnik RS 47/17'').

Obuka obrađuje sledeće oblasti:

1) pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada;

2) administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom;

3) karakteristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure;

4) komunikacija.

Programom je predviđeno da obuka traje 50 školskih časova, odnosno sedam dana, raspoređenih u tri nedelje, kako je predviđeno Pravilnikom. PKS obuke organizuje i vikendom, a ne samo radnim danima, jer polaznici mogu biti i osobe koje su već u radnom odnosu (pošto uslov za profesionalnog upravnika nije da mora biti nezaposlena osoba).

Svaka tema je obrađena i predstavljena prezentacijama u power point formatu.  U skladu sa tim, polaznicima su pripreljeni i štampani materijali, kao prateći materijal za obuku.

Obuka u organizaciji PKS košta 25.000 dinara po polazniku (sa PDV 30.000 dinara).

Ispit je obaveza za profesionalnog upravnika i njega organizuje PKS.

Ispit za profesionalnog upravnika se polaže u dva dela.

Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario 70% od ukupnog broja bodova na tom delu ispita.

Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo.

Usmeni deo ispita ima najmanje po tri pitanja iz svake tematske oblasti.

Kandidat je položio usmeni deo ispita ukoliko je položio svaku tematsku oblast, odnosno tačno odgovorio na najmanje dva pitanja iz svake tematske oblasti.

Kandidat koji je položio pismeni deo ispita, a nije položio usmeni, odnosno jednu tematsku oblast na usmenom delu ispita, u prvom narednom ispitnom roku polaže samo usmeni deo, odnosno tematsku oblast koju nije položio.

Ispit za profesionalnog upravnika polaže se pred komisijom, koju čine predsednik i četiri člana odnosno ispitivača, po jedan iz svake tematske oblasti.

Listu ispitivača Privredne komore Srbije, čine stručnjaci iz relevantnih tematskih oblasti.

Ispitivači moraju imati stečeno visoko obrazovanje najmanje prvog stepena i profesionalno iskustvo u tematskim oblastima.

 


[1] Prema članu 52 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ''Obuku za polaganje ispita iz stava 6. ovog člana organizuje Privredna komora Srbije, odnosno drugo pravno lice, po dobijanju saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove stanovanja na predloženi program obuke''. 

 

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Pravilnik

Odluka